KOSMICZNA PROMOCJA: Tylko teraz pierwszy miesiąc w każdym planie 50% TANIEJ. Rabat naliczany w koszyku.

Regulamin
WP Plan

Przed zawarciem Umowy Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z informacjami prezentowanymi w niniejszym Regulaminie.

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z aplikacji „WP Plan” działającej pod adresem internetowym wwww.wpplan.pl (dalej: „Aplikacja”) oraz usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Dostawcą usług jest “Avangardo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z siedzibą w Szczecinie 70-451, przy ul. Wielkopolska 22 lok. 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, pod numerem KRS: 0000942472, REGON: 520784536, NIP: 8513268189, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) opłacony w całości (dalej: „Usługodawca”).
 4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej do obsługi zamówień i pytań ogólnych  – pod adresem: kontakt@wpplan.pl.
  2.  poczty elektronicznej do wsparcia awaryjnego – pod adresem: pomoc@wpplan.pl.
  3. poczty tradycyjnej – pod adresem: Avangardo sp. z o.o., ul. Wielkopolska 22/1, 70-451 Szczecin.
 5. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (dalej: „DSA”), Usługodawca wyznaczył punkt kontaktowy służący do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich UE, Komisją Europejską, Radą ds. Usług Cyfrowych oraz Użytkownikami Aplikacji w sprawach objętych regulacją DSA. Punkt kontaktowy jest dostępny pod adresem: Avangardo sp. z o.o., ul. Wielkopolska 22/1, 70-451 Szczecin.
 6. Dostępne w Aplikacji informacje o usługach świadczonych przez Usługodawcę, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.
Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 • Awaria – usterka, która powoduje zaprzestanie funkcjonowanie Strony Docelowej, w szczególności uniemożliwiającą odczyt lub wyświetlanie zamieszczonych w niej treści lub dokonywania transakcji.
 • Błąd – nieprawidłowe działanie Strony Docelowej, które nie uniemożliwia całkowitego korzystania z niej lecz utrudnia jej funkcjonowanie.
 • Cennik – dokument lub informacja określająca aktualną cenę Usługi cyfrowej w tym Planów Opieki, dostępny pod adresem https://wpplan.pl/cennik.
 • Dzień roboczy – zawiera się w godzinach 8:00-16:00 CET, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 • Godzina Dodatkowa – usługa specjalisty ze strony Usługodawcy, o charakterze odpłatnym, mierzona jednostką godzinową, świadczona po uprzednim opłaceniu z góry przez Usługobiorcę. Godziny Dodatkowe, ze względu na charakter prac, dzielą się na godziny pracy Administracyjne i Programistyczne.
 • Helpdesk – oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę do obsługi Zgłoszeń, dostępne pod adresem https://helpdesk.wpplan.pl/
 • Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto – panel klienta tworzony w systemie informatycznym Aplikacji, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jej funkcjonalności, w tym z Usługi Konta;
 • Nieodpowiedni Plan Opieki – Plan Opieki, który nie dedykowany do obsługi Strony Docelowej. Obejmuje on stronę internetową zbudowaną na bazie oprogramowania innego niż WordPress CMS lub stronę internetową wyposażoną o wtyczkę WooCommerce, która została przypisana do Planu Opieki, który nie obejmuje tej wtyczki.
 • Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 • Okres abonamentowy – okres, na który Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Usługę korzystania z Planu Opieki zgodnie z Cennikiem;
 • Opłata abonamentowa – opłata uiszczana przez Usługobiorcę z góry za Plan Opieki ustalany zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili jej zamówienia;
 • Plan Opieki  – zestaw konkretnych Usług oferowany przez Usługodawcę, subskrybowany przez Usługobiorcę za pośrednictwem Aplikacji, w zamian za określoną opłatę  abonamentową. Dostępne Plany Opieki oraz opłaty za nie są uwidocznione Cenniku;
 • Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 • Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 • Strona Docelowa – jest to określona strona internetowa oparta na systemie WordPress CMS, zbudowana w pojedynczej instancji (bez tzw. Multisite) na którą Usługobiorca posiada aktywną Subskrypcję Planu Opieki. Strona internetowa, w momencie Subskrypcji Planu powinna być wolna od Awarii i infekcji wirusowych.
 • Subskrypcja Planu Opieki – zakup usługi u Usługodawcy przez Usługobiorcę poprzez Aplikację Usługodawcy, który oferuje sposób zamówienia w formie produktu wirtualnego, rozliczana z góry co miesiąc lub co kwartał, obciążając automatycznie kartę płatniczą Usługobiorcy.
 • Treści Użytkownika – wszelkie dane (w tym dane osobowe), pliki elektroniczne, informacje i materiały zapisane przez Użytkownika na Koncie;
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa określająca zasady i warunki powierzenia przez Usługobiorcę (działającego jako administrator danych osobowych) Usługodawcy (działającemu jako podmiot przetwarzający) przetwarzania danych osobowych (innych niż dane osobowe samego Klienta) zapisanych na Koncie Klienta; 
 • Umowa – Umowa o dostarczanie Usługi Konta oraz Umowa o dostarczanie Usługi korzystania z Aplikacji;
 • Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy swoje dane, w tym dane osobowe;
 • Umowa o dostarczanie Usługi Planu Opieki – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się odpłatnie dostarczać na rzecz Usługobiorcy Usługę Planu Opieki.  Warunkiem zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Planu Opieki jest uprzednie zawarcie Umowy o dostarczanie Usługi Konta i uiszczenie opłaty za Plan Opieki, zgodnie z Cennikiem;
 • Usługa cyfrowa – Usługa Konta, Usługa korzystania z Aplikacji, Usługa Planu Opieki;
 • Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Usługodawcę Konta na rzecz Użytkownika;
 • Usługa korzystania z Aplikacji – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na umożliwieniu Klientowi przez Usługodawcę zakupu subskrypcji  Planu Opieki nad Stroną docelową.
 • Usługobiorca – klient korzystający z Aplikacji, będący Przedsiębiorcą, Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta lub Konsumentem;
 • Usługodawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 •  Użytkownik – osoba posiadająca Konto w Aplikacji będąca Konsumentem lub osobą upoważnioną do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Aplikacji w jego imieniu.
 • Zgłoszenie –  wiadomość od Usługobiorcy do Usługodawcy, z informacją o Awarii, Błędzie lub zawierająca prośbę o Prace Administracyjne w Stronie Docelowej.

§ 3.
Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorców z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Aplikacji, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. aktualna i poprawnie skonfigurowana wersja przeglądarek internetowych: Chrome na urządzeniach z systemem Android oraz urządzeniach desktopowych, Safari na urządzeniach mobilnych Apple, wskazany Chrome na urządzeniach desktopowych;
  4. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  5.  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Aplikacji zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się objąć zakresem Planu Opieki Stronę Docelową, która jest oparta na systemie WordPress CMS, zbudowana w pojedynczej instancji (bez tzw. Multisite). Strona Docelowa, w momencie zawierania umowy o dostarczanie Usługi Planu Opieki, powinna być wolna od Awarii i infekcji wirusowych.

§ 4.
Ogólne zasady korzystania z usług

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Usługobiorca korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest podawać wyłącznie dane (w tym dane osobowe) zgodne ze stanem rzeczywistym.
 3. W przypadku, gdy czynności w Aplikacji (w szczególności zawarcia Umowy) dokonuje osoba fizyczna działająca w imieniu Usługobiorcy niebędącego osobą fizyczną, dokonanie takiej czynności jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną dokonującą takiej czynności oświadczenia, że jest ona uprawniona do reprezentowania Usługobiorcy. Usługodawca jest uprawniony do żądania od takiej osoby fizycznej przedłożenia dowodu posiadania przez nią uprawnień do reprezentowania Usługobiorcy, w szczególności dokumentu pełnomocnictwa lub wyciągu z właściwego rejestru. W przypadku dokonania czynności w imieniu Usługobiorcy pomimo braku uprawnień do jego reprezentowania, osoba fizyczna dokonująca tej czynności ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Kodeksu cywilnego.
 4. Za naruszenie Regulaminu uznaje się w szczególności:
  1.  korzystanie przez Użytkownika z Usług cyfrowych niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  2. podanie przez Usługobiorcę lub Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych;
  3. dokonanie przez osobę fizyczną czynności w imieniu Usługobiorcy pomimo braku uprawnień do jego reprezentowania;
  4.  subskrypcję Nieodpowiedniego Planu Opieki;
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do jego usunięcia i wyznaczyć mu w tym celu termin nie krótszy niż 7 (siedem) dni kalendarzowych.
 6. W sytuacji, w której Usługobiorca zakupi Subskrypcję Nieodpowiedniego Planu Opieki, wówczas Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania tej subskrypcji i zwrotu środków Usługobiorcy lub do kontaktu z nim w celu wskazania innego, bardziej odpowiedniego Planu Opieki.
 7. Wszelkie oświadczenia, wezwania, zawiadomienia i informacje, o których mowa w Regulaminie, mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

§ 5.
Plany Opieki

 1. Zakres usług wchodzących w skład Planów Opieki jest przedstawiony w Cenniku.
 2. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi Planu Opieki w przypadku subskrybowaniu przez Usługobiorcę Nieodpowiedniego Planu Opieki lub gdy Strona Docelowa jest niesprawna, zainfekowana lub nie spełnia warunków technicznych do realizacji tej Usługi.
 3. Ceny usług oraz Planów Opieki są wyrażone w polskich złotych, stanowią wartość netto i nie zawierają podatku VAT.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zakresu usług w trakcie trwania Umowy o czym poinformuje Usługobiorcę. Zmiana ta nie oznacza zmiany Regulaminu. 
 5. W przypadku zmiany zakresu świadczonych usług i/lub ceny Planu Opieki dla aktywnych subskrypcji, Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Usługobiorcę drogą e-mailową w terminie nie krótszym jak 7 dni kalendarzowych przed odnowieniem Subskrypcji Planu Opieki Usługobiorcy.
 6. Jeśli Usługobiorca nie zaakceptuje zmian, ma prawo do anulowania swojej Subskrypcji Planu Opieki przed wejściem zmian w życie.
 7. Subskrypcja Planu Opieki jest odnawiana automatycznie co miesiąc i zawierana na czas nieokreślony, aż do jej anulowania przez Usługodawcę lub Usługobiorcę.
 8. Niewykorzystane godziny przeznaczone na Prace administracyjne dostępne w ramach danego Planu Opieki, nie przechodzą na kolejne okresy trwania subskrypcji Planu Opieki. Nie mogą być również przekazywane z kolejnych okresów na poczet okresu bieżącego lub do wykorzystywane do prac nad stronami innymi niż Strona Docelowa.

§ 6.
Cennik

 1. Aktualny Cennik jest dostępny na stronie Aplikacji.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany Cennika w każdym czasie.
 3. Zmiana Cennika w żaden sposób nie wpływa na wysokość opłat określonych w Umowach zawartych przed zmianą Cennika. 

§ 7.
Umowa o Subskrypcję Planu Opieki

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Subskrypcji Planu Opieki, Usługobiorca powinien wykonać następujące czynności:
  1. wybrać Plan Opieki, a następnie kliknąć opcję „Zamów ten plan”,
  2. wprowadzić prawidłowy adres URL witryny Strony Docelowej, kliknąć „Zaktualizuj koszyk”, a następnie „Przejdź do płatności”,
  3. obowiązkowo zaznaczyć checkboxa przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie dostarczania Usługi Planu Opieki przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym pkt 4, przysługuje wyłącznie Usługobiorcom będącym Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  4. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  5. kliknąć opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
  6. dokonać płatności wynagrodzenia za pierwszy okres Usługi Planu Opieki;
  7. dostarczyć Usługodawcy dane dostępowe do Strony Docelowej;
 2. Kliknięcie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i dokonanie płatności wynagrodzenia jest równoznaczne z zawarciem przez Usługobiorcę Umowy o dostarczanie Usługi korzystania z Aplikacji.
 3. Umowa o dostarczanie Usługi korzystania z Aplikacji zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Zanim zostanie wybrana opcja „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Usługobiorca powinien uzupełnić Konto o następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. nazwa firmy i NIP (opcjonalnie);
  3. adres rozliczeniowy;
  4. numer telefonu;
  5. adres e-mail;
  6. inne niezbędne do realizacji zamówienia dane;

§ 8.
Opłaty i rozliczenia

 1. Z tytułu świadczenia Usług Usługobiorca obowiązany jest do uiszczania Opłaty abonamentowej za Plan Opieki według kwot wskazanych w Cenniku. Zmiany cen wskazanych w ogłaszane są w Aplikacji oraz drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail Usługobiorców i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
 2. Płatność będzie pobierana z góry automatycznie i cyklicznie (co miesiąc lub kwartał) z karty płatniczej Usługobiorcy, na co Usługobiorca wyraża zgodę i został poinformowany o tym przed złożeniem zamówienia i dokonaniem płatności.
 3. Okres rozliczeniowy Subskrypcji Planu Opieki rozpoczyna się w momencie zakupu i nie jest skracany o czas, który upłynie do momentu przesłania przez Usługobiorcy kompletnych i prawidłowych danych dostępowych do Strony Docelowej.
 4. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie abonamentowym skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Planu Opieki. W takim przypadku dane Usługobiorcy będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dacie upływu Okresu abonamentowego. W tym czasie Usługobiorca może w dowolnym momencie wznowić korzystanie z Usług poprzez uiszczenie Opłaty abonamentowej lub usunąć swoje Konto z Aplikacji.
 5. Usługodawca może udostępnić Usługobiorcy kod, uprawniający do otrzymania rabatu, jeżeli jest on dostępny w danym czasie.

§ 9.
Anulowanie Subskrypcji Planu Opieki i zwroty

 1. Usługobiorca może anulować Subskrypcję Planu Opieki samodzielnie, po zalogowaniu do Aplikacji do swojej Usługi Konta.
 2. Anulowanie nastąpi w dniu zakończenia okresu Subskrypcji. Anulowanie Subskrypcji Planu przed datą jej zakończenia, nie jest równoznaczne ze zwrotem różnicy w cenie.
 3. Po zakończeniu Umowy Subskrypcji Planu Opieki, w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego Subskrypcji Planu Opieki, Usługodawca usunie wszystkie dane dostępowe do Strony Docelowej, wycofa licencje należące do Usługodawcy, a także usunie wykonane przez siebie kopie zapasowe Strony Docelowej.
 4. W przypadku wypowiedzenia przez Usługodawcę Umowy o dostarczanie Usługi korzystania z Aplikacji, Usługobiorcy będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta przysługuje zwrot części wynagrodzenia w kwocie proporcjonalnej do okresu, jaki od końca okresu wypowiedzenia pozostał do końca określonego w Umowie o dostarczanie Usługi korzystania z Aplikacji okresu obowiązywania tej Umowy.

§ 10.
Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Postanowienia niniejszego § 10 dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 2. Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy, Usługobiorca wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone przez Usługobiorcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 5. W przypadku złożenia oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Usługodawca niezwłocznie przesyła Usługobiorcy potwierdzenie jego otrzymania za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Usługobiorcy w stosunku do Umowy o dostarczanie usługi, która została w pełni wykonana (na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta).
 7. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy dotyczy Umowy o dostarczanie usługi, która nie została w pełni wykonana, Usługodawca zwraca Usługobiorcy cenę Pakietu pomniejszoną o wartość usług wykorzystanych przez Usługobiorcę do momentu dokonania odstąpienia od Umowy. Zwrot ceny następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i jest on dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Usługobiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Usługobiorca nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

§ 11.
Usługa Konta

 1. Umowa o dostarczanie Usługi Konta jest zawierana wraz z pierwszym zawarciem Umowy o dostarczanie Usługi Subskrypcji Planu Opieki. Usługodawca nie dopuszcza tworzenia Usługi Konta bez nabycia Planu Opieki.
 2. Po utworzeniu Konta Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane o:
  1. adres rozliczeniowy;
  2. nazwę firmy i numer NIP (opcjonalnie);
  3. dane kontaktowe;
  4. inne dane;
 3. Za pomocą Konta Użytkownik może w szczególności:
  1. przechowywać swoje dane oraz dane reprezentowanego przez niego Usługobiorcy;
  2. nabywać, anulować i modyfikować ustawienia Subskrypcji Planów Opieki;
  3. nabywać Godziny Dodatkowe;
 4. W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik wzywa Usługodawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 5. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta klikając przycisk „Usunięcie konta” w Panelu Klienta w sekcji „Szczegóły konta”.
 6. Wstrzymanie dostarczanie Usługi Konta (niezależnie od podstawy dokonania tej czynności) jest równoznaczne z usunięciem Konta oraz anulowaniem wszystkich aktywnych subskrypcji Planów Opieki.
 7. Usługodawca pozostawia sobie możliwość wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, które nie jest aktywne przez okres 365 (trzystu sześćdziesięciu pięciu) dni czyli nie posiada aktywnych Subskrypcji Planu Opieki lub ich Użytkownicy nie logowali się do Konta przez taki okres.

§12.
Dane dostępowe do Strony Docelowej

 1. Usługobiorca dostarczy Usługodawcy login i hasło do konta administratora WordPress CMS Strony Docelowej, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od zawarcia Umowy o Subskrypcję Planu Opieki. 
 2.  W uzasadnionych przypadkach związanych ze świadczeniem Wsparcia awaryjnego, Usługobiorca przekaże Usługodawcy dane pozwalające na połączenie z serwerem Strony Docelowej poprzez protokół FTP. 
 3. Usługodawca poinstruuje Usługobiorcę w jaki sposób zgromadzić i dostarczyć dane dostępowe.
 4.  Usługodawca zobowiązuje się zabezpieczyć otrzymane loginy i hasła w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na zainstalowanie na Stronie Docelowej wtyczek Usługodawcy do celów świadczenia Usług Subskrybowanego przez Usługobiorcę Planu Opieki. 

§13.
Wsparcie awaryjne

 1. W zależności od subskrybowanego przez Usługobiorcę Planu Opieki, Usługodawca udziela wsparcia technicznego przypadku Awarii Strony Docelowej. Usługodawca, w ramach tego wsparcia, dołoży wszelkich starań aby przywrócić poprzednią, prawidłową funkcjonalność strony internetowej.
 2. Usługodawca udziela wsparcia awaryjnego w godzinach pracy w Dni robocze. W przypadku otrzymania Zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy, Usługodawca rozpocznie jego rozpatrywanie w pierwszym kolejnym dniu roboczym.
 3. Wsparcie awaryjne nie obejmuje:
  1. usuwania wirusów,
  2. edytowania zawartości strony,
  3. instalacji oraz konfiguracji wtyczek (pluginów),
  4. zmian w szablonie / motywie graficznym,
  5. wsparcia dla niestandardowego lub wysoce zmodyfikowanego kodu,
  6. zmian w kodzie CSS,
  7. konsultacji i porad w zakresie obsługi systemu WordPress.
 4. Liczba obsługiwanych Zgłoszeń związanych z Awariami zależy od wybranego Planu Opieki. 

§14.
Obsługa zgłoszeń

 1. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonego Błędu, Awarii lub prośby o Prace Administracyjne w Stronie Docelowej.
 2. Czas reakcji Usługodawcy na Zgłoszenie wynosi do 24 godzin (w dni robocze).
 3. Czas na rozwiązanie Zgłoszenia jest zależny od jego rodzaju. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby Zgłoszenie zostało obsłużone w możliwie krótkim czasie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Dni roboczych i godzin pracy.
 5. Usługodawca nie zapewnia obsługi Zgłoszeń przekazanych drogą telefoniczną. Zgłoszenia dotyczące zdarzeń mogą być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 2, lub za pomocą systemu Helpdesk.
 6. W ramach obsługi Zgłoszenia, Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do kontaktu z firmami trzecimi w imieniu Usługobiorcy.

§15.
Prace Administracyjne

 1. W zależności od subskrybowanego przez Usługobiorcę Planu Opieki, Usługodawca przekazuje do dyspozycji Usługobiorcy określoną ilość godzin Prac Administracyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania na Stronie Docelowej, które obejmują wykonywanie na prośbę Usługobiorcy określonych w Planie Opieki czynności.
 2. W przypadku pomocy przy wprowadzaniu treści są to następujące czynności:
  1. edytowanie zawartości strony, według wytycznych Usługobiorcy,
  2. wprowadzanie nowych treści (jak zdjęcia lub teksty) przekazanych przez Usługobiorcę,
 3. W przypadku pisania nowych treści przez copywritera są to następujące czynności:
  1. tworzenie i wprowadzanie nowych treści (tekstów) zredagowanych przez Usługodawcę,
  2. przeredagowywanie istniejących treści, w celu poprawienia skuteczności, estetyki oraz przyjazności dla SEO,
 4. W zależności od subskrybowanego przez Usługobiorcę Planu Opieki i w zależności od potrzeb bieżących Prac Administracyjnych, Usługodawca zakupi w danym miesiącu trwania subskrypcji Planu Opieki do 10 (dziesięciu) wytypowanych przez siebie zdjęć lub ilustracji opartych na licencji Royalty Free, z banku zdjęć Freepick, z przeznaczeniem do wykorzystania na Stronie Docelowej.
 5. Usługodawca nie dopuszcza zakupu zdjęć w banku zdjęć innym niż Freepick.

§16.
Godziny dodatkowe

 1. Usługodawca w ramach świadczonych usług oferuje możliwość nabycia Godzin Dodatkowych, które wykraczają poza zakres Planu Opieki lub dostępną w nim ilość godzin przeznaczonych na Prace Administracyjne.
 2. Ilość potrzebnych Godzin Dodatkowych zostanie indywidualnie oszacowana przez Usługodawcę przed realizacją Zgłoszenia, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do poproszenia Usługobiorcę o dokupienie kolejnych Godzin Dodatkowych, jeśli wymagać będzie tego Zgłoszenie.
 3. Niewykorzystane Godziny Dodatkowe, Usługobiorca może wykorzystać w kolejnym Okresie abonamentowym subskrypcji Planu Opieki, tak długo jak pozostaje on aktywny.
 4. Godziny Dodatkowe są możliwe do wykorzystania tylko dla Strony Docelowej w ramach aktywnej Subskrypcji Planu.

§17.
Kopie zapasowe

 1. Wykonywanie kopii zapasowych Strony Docelowej odbywa się raz dziennie.
 2. Kopie zapasowe obejmują pliki silnika WordPress, wtyczki, motywy oraz pliki mediów (folder “Uploads”) oraz przechowywane są dla bezpieczeństwa poza środowiskiem pracy (hostingiem) Strony Docelowej.
 3. Przywrócenie kopii zapasowej z danego dnia obsługiwane jest przez Usługodawcę w ramach Zgłoszeń i może wiązać się z utraceniem danych, które zostały wygenerowane w Stronie Docelowej po dniu wykonaniu tej kopii.
 4. Kopie zapasowe Strony Docelowej są przechowywane do 90 dni wstecz, w formie zaszyfrowanej i odpowiednio zabezpieczonej przed niepowołanym dostępem.
 5. Usługodawca nie udostępnia wykonywanych przez siebie kopii zapasowych Usługobiorcy, w trakcie lub po zakończeniu Subskrypcji Planu Opieki.
 6. Wszystkie kopie zapasowe przechowywane przez Usługodawcę zostaną nieodwracalnie usunięte po zakończeniu Umowy Subskrypcji Planu Opieki o czym Usługobiorca został poinformowany.

§18.
Aktualizacje

 1. Aktualizacja silnika WordPress oraz zainstalowanych wtyczek i motywów odbywa się raz w tygodniu.
 2. Aktualizacja wtyczek i motywów, opartych na płatnych licencjach (wtyczek Premium), odbywa się pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich kluczy licencyjnych na Stronie Docelowej.
 3. Usługodawca nie pokrywa kosztów aktualizacji wtyczek Premium.
 4. Aktualizacja przedawnionej wersji wtyczki WooCommerce jest wykonywana w tzw. “trybie Staging”, celem zwiększenia bezpieczeństwa aktualizacji.

§19.
Monitoring dostępności

 1. Monitorowanie dostępności Strony Docelowej jest wykonywany całodobowo w interwałach co 15 minut.
 2. Usługodawca będzie reagował na niedostępność Strony Docelowej w godzinach pracy w Dni Robocze.

§20.
Skanowanie antywirusowe

 1. Skanowanie antywirusowe silnika WordPress oraz zainstalowanych wtyczek i motywów pod kątem występowania wirusów i złośliwego oprogramowania typu tzw. Malware odbywa się raz dziennie. 
 2. W zależności od subskrybowanego Planu Opieki, w sytuacji w której wynik skanowania wykaże wystąpienie wirusa lub złośliwego oprogramowania typu Malware, Usługodawca przystąpi do jego wyeliminowania. Następnie Usługodawca przekaże Usługobiorcy rekomendacje dotyczące dodatkowych zabezpieczeń i dobrych praktyk mających na celu zabezpieczenie przed ponownym wystąpieniem zagrożenia lub infekcji. 

§21.
Dodatkowe zabezpieczenia

 1. W zależności od subskrybowanego Planu Opieki, Usługodawca odpowiednio skonfiguruje Stronę Docelową tak aby zwiększyć jej stopień zabezpieczenia przed atakami botów i złośliwym oprogramowaniem typu Malware. 
 2. Usługodawca nie odpowiada za infekcje lub luki w zabezpieczeniach, które powstały na skutek zaniedbań Usługobiorcy w tym:
  1. używania słabych haseł lub haseł które zostały ujawnione w Internecie,
  2. przekazywanie dostępów do Strony Docelowej lub FTP osobom i podmiotom postronnym,
  3. korzystania przez Usługobiorcę z zainfekowanego komputera, który nie posiada odpowiedniego programu antywirusowego,
  4. zainstalowanych przez Usługobiorcę wtyczek z niezaufanych źródeł lub wtyczek w których wykryte zostały luki bezpieczeństwa.

§22.
Integracja Google Analytics

 1. W zależności od subskrybowanego Planu Opieki, Usługodawca dokona integracji i konfiguracji Strony Docelowej z systemem danych statystycznych Google Analytics, jeżeli Strona Docelowa dotychczas nie została z tym systemem zintegrowana.
 2. Do celów integracji z Google Analytics, Usługobiorca dostarczy Usługodawcy dane dostępowe do wydzielonego konta Google na którym integracja ma zostać wykonana.
 3. Usługodawca poinstruuje Usługobiorcę w jaki sposób zgromadzić i dostarczyć dane dostępowe dotyczące Google Analytics.

§23.
Audyty

 1. W zależności od subskrybowanego Planu Opieki, Usługodawca będzie raz w miesiącu wysyłał na adres e-mail Usługobiorcę audyt SEO, który będzie obejmował kluczowe wskaźniki dotyczące kondycji i stopnia optymalizacji Strony Docelowej dla wyszukiwarek internetowych.
 2. Wnioski i kluczowe rekomendacje usprawnień szczegółowego przeglądu Usługodawca przekaże Usługobiorcy za pośrednictwem e-mail.
 3. Usługobiorca może zakupić u Usługodawcy Godziny Dodatkowe przeznaczone na wdrożenie rekomendacji i usprawnień Strony Docelowej.

§24.
Optymalizacje

 1. W zależności od subskrybowanego Planu Opieki, Usługodawca przeprowadzi czynności mające na celu optymalizację wydajności, czasu ładowania Strony Docelowej i jej przyjazności dla wyszukiwarek internetowych.
 2. Usługodawca nie będzie modyfikował kodu lub szablonu Strony Docelowej. Usługodawca zainstaluje i skonfiguruje wybrane przez siebie wtyczki wspomagające przyjazność dla pozycjonowania i optymalizację prędkości działania Strony Docelowej.
 3. Usługodawca udziela licencji na korzystanie z zainstalowanych przez siebie wtyczek przez cały czas trwania aktywnej subskrypcji Planu Opieki.
 4. Po anulowaniu subskrypcji Usługodawca usunie zainstalowane przez siebie wtyczki i wycofa licencje ze Strony Docelowej Usługobiorcy. Może wiązać się to ze zmniejszeniem stopnia optymalizacji Strony Docelowej, a co z a tym idzie, spowolnieniem działania lub zmniejszeniem pozycji w wyszukiwarkach, o czym Usługobiorca został poinformowany.

§25.
Raporty

 1. Usługodawca będzie raz w tygodniu wysyłał na adres e-mail Usługobiorcy raporty z ostatnich 7 (siedmiu) dni.
 2. Raporty będą zawierać informacje dotyczące informacje o stanie Strony Docelowej w tym:
  1. wersji systemu WordPress,
  2. historii wykonanych aktualizacji,
  3. historii wykonanych kopii zapasowych,
  4. historii wykonanych skanów pod kątem złośliwego oprogramowania typu Malware,
  5. historii ataków zablokowanych przez system Firewall,
  6. historii zablokowanych botów i robotów,
  7. statystyk w ramach monitoringu dostępności serwera,
  8. informacji o wydajności Strony Docelowej,
  9. danych pochodzących z Google Analitics, jeżeli zostanie dokonana integracja z Google Analytics,
  10. innych wybranych przez Usługodawcę metryk.

§ 26.
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi z dochowaniem należytej staranności.
 2. Usługodawca, w ramach świadczonych usług obejmujących Plany Opieki, dołoży wszelkich starań aby Strona docelowa Usługobiorcy była wolna od Awarii ale nie składa deklaracji dotyczących jej nieprzerwanego działania.
 3. W stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, odpowiedzialność Usługodawcy za szkody poniesione przez Usługobiorcę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Usługodawcę jest ograniczona do szkód w postaci rzeczywistych strat poniesionych przez Usługobiorcę oraz do kwoty nieprzekraczającej łącznej kwoty wynagrodzenia Usługodawcy zapłaconego przez Usługobiorcę przez okres ostatnich 3 (trzech) miesięcy przed powstaniem szkody.
 4. W zakresie dozwolonym przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia Aplikacji i Strony Docelowej Usługodawcy Wynikające z:
  1. działania siły wyższej;
  2. prowadzonych w Aplikacji lub na Stronie Docelowej niezbędnych prac konserwatorskich i modernizacyjnych;
  3. przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy;
  4. przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności działania firm trzecich lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za przerwy w prowadzeniu działalności Usługobiorcy, utratę dochodu lub zysku, straty pieniężne lub niepieniężne, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z efektów prac lub świadczonych przez Usługodawcę Usług oraz za wszelkie inne szkody mające charakter utraconych korzyści.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w przypadku gdy naruszenie nastąpiło w wyniku działań Usługobiorcy, bezpośrednich poleceń wydanych przez Usługobiorcy lub wykorzystania przekazanych przez Usługobiorcę materiałów i informacji.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Usługobiorcę korzyści związane z atakiem hakerskim na Stronę Docelową Usługobiorcy lub działań osób niepożądanych.
 8. Usługodawca nie odpowiada za wygaśnięcie certyfikatu SSL Usługobiorcy, utratę prawa własności domeny internetowej wskutek braku płatności za tą usługę lub nieprawidłowe działanie serwera internetowego na którym umieszczona jest Strona Docelowa.
 9. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia sytuacji, w której świadczenie Usługi cyfrowej nie będzie mogło być w danym dniu wykonane, z uwagi na usterki oprogramowania firm trzecich. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby przywrócić świadczenie Usługi w jak najkrótszym czasie. W przypadku wystąpienia przestoju, nie będzie miało to na wysokość ustalonego wynagrodzenia i nie spowoduje jego obniżenia. 

§ 27.
Reklamacje dotyczące Przedmiotu świadczenia cyfrowego

 1. Postanowienia niniejszego § 27 dotyczą wyłącznie:
  1. Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  2. Umów o dostarczanie Usługi Konta, Umów o dostarczanie Usługi Planu Opieki, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
  3. Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta, Niezgodności Usługi korzystania Planu Opieki z Umową o dostarczanie Usługi Planu Opieki.
 2. Dostarczany Usługobiorcy przez Usługodawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
  1. w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność:
  1. ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Usługobiorca może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis ujawnionej Niezgodności;
  4. żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 7. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udziela Usługobiorcy odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  2. odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
  3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Usługodawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Usługobiorca może złożyć Usługodawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Usługodawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Usługodawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy .
 12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego;
  4. opis ujawnionej Niezgodności;
  5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
  6. oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 14. Usługobiorca nie może złożyć Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy świadczonej nieodpłatnie Usługi Konta.
 15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie Usługi, zgodnie z wykupionym przez Usługobiorcę Planem Opieki.  
 16. Usługodawca zwraca Usługobiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi korzystania z Planu Opieki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Planu Opieki.
 17. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 18. W przypadku, gdy przed odstąpieniem od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Usługobiorca zawarł Umowę o dostarczanie Usługi Planu Opieki, odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta jest równoznaczne z jednoczesnym odstąpieniem od Umowy o dostarczanie Usługi Planu Opieki na podstawie postanowień niniejszego § 11. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Planu Opieki w trybie wskazanym w niniejszym ust. 19 wywołuje takie same skutki, jak odstąpienie od umowy z powodu wystąpienia Niezgodności.
 19. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Usługobiorca jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.

§ 28.
Zmiana Usługi cyfrowej

 1. Na gruncie niniejszego § 28:
  1. Usługa Konta oraz Usługa Planu Opieki zwane są dalej łącznie „Usługą”, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych usług;
  2. Umowa o dostarczanie Usługi Konta oraz Umowa o dostarczanie Usługi Planu Opieki zwane są dalej łącznie „Umową o dostarczanie Usługi”, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych umów.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany Usługi w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Usługi do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Usługobiorców do korzystania z Usługi;
  2. podjęcia przez Usługodawcę decyzji o usprawnieniu Usługi poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi do aktualnego stanu prawnego.
 3. Zmiana Usługi nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 4. Usługodawca informuje Usługobiorców o dokonanej zmianie Usługi poprzez media społecznościowe oraz biuletyny informacyjne. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może zostać przesłana Usługobiorcom za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Jeżeli zmiana Usługi będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp do Usługi Usługobiorcy będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Usługodawca zobowiązany jest poinformować Usługobiorcę o:
  1. właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
  2. prawie Usługobiorcy do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dni od dokonania zmiany.
 6. Informację, o której mowa w ust. 5 powyżej, Usługodawca przesyła Usługobiorcom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed dokonaniem zmiany.
 7. Wypowiedzenie przez Usługobiorcę Umowy o dostarczanie Usługi na podstawie ust. 5 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

§ 29.
Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
  2. rozpoczęcia dostarczania przez Usługodawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Aplikacji wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Aplikacji. Niezależnie, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Usługobiorcom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów o dostarczanie Usługi korzystania z Aplikacji zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Usługobiorca, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 (siedmiu) od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Usługobiorcę oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Usługodawca usuwa Konto.

§ 30.
Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Aplikacji, w szczególności:
  1. nazwa Aplikacji,
  2. logo Aplikacji,
  3. zdjęcia i opisy,
  4. wszystkie jej elementy graficzne w tym elementy interfejsu,
  5. oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych.
 2. – podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 3. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczanie swoich nazw, znaków graficznych oraz rodzaju i zakresie wykonywanych wobec siebie prac na listach referencyjnych oraz na wszelkich materiałach o charakterze marketingowym, handlowym i informacyjnym.

§ 31.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie Aplikacji.
 2. Zasady i warunki powierzenia przez Usługobiorcę przetwarzania danych osobowych Usługodawcy określa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 32.
Zachowanie poufności

 1. Zarówno Usługodawca jak i Usługobiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności danych i informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, niedostępnych publicznie i nieznanych powszechnie, a uzyskanych od drugiej strony. W szczególności dotyczy to informacji o charakterze finansowym, technicznym i technologicznym (Informacje niejawne).
 2. Zobowiązania o nieujawnianiu Informacji Niejawnych, nie stosuje się do informacji, które są powszechnie dostępne lub zostały dostarczone bez wskazania ich poufnego charakteru.

§ 33.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 35 dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Usługobiorca może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 34.
Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 20.05.2024 r.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory na gruncie niniejszego regulaminu będą rozwiązywane w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia – przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Usługobiorca nie może udzielać dalszych licencji na rzecz osób trzecich i nie może dokonać cesji praw wynikających z Umowy.
 5. Usługodawca nie udziela żadnych zapewnień ani obietnic ponad te, które są jednoznacznie określone w niniejszym regulaminie.